زندگی به من یاد داده است

...

برای داشتن آرامش و آسایش

...

امروز را با خدا قدم بر دارم

...

و فردا را به او بسپارم