همان گونه که در قرآن کریم امر شده است که از صبر و نماز استعانت بجویید، در احادیث هم بر توانای نماز در تسهیل امور و دفع شیطان تاکید شده است. احادیث زیر بر نقش یاری گری نماز در مقابله با شیطان تاکید دارند:


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند:
« لا یزال الشیطان ذعرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس فاذا ضیعهن تجرأ علیه و اوقعه فی العظام؛
تا زمانی که مومن بر نمازهای پنج گانه محافظت می کند، شیطان از او هراسان است، و هنگامی که آن ها را ضایع کرد بر او جرأت پیدا کرده و در گناهان کبیره او را وارد می کند. »


امام مهدی (عج) می فرمایند:
« ما ارغم الشیطان بشیء مثل الصلوه فصلها و ارغم انف الشیطان؛
هیچ چیزی همانند نماز بینی شیطان را نمی کوبد پس آن را به جا آور و بینی او را بکوب. »
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: « الصلوه تسود وجه الشیطان؛
نماز روی شیطان را سیاه می کند. »